Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 88 z Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://sp88krakow.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018

Status pod względem zgodności z ustawą:

serwis internetowy SP 88  jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 1. Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 2. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 3. Na stronie internetowej http://sp88krakow.edu.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
 4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 5. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności strony internetowej odpowiada: Łukasz Terlecki, e-mail: [email protected] , tel.: 12 644 17 23
 6. Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada:   Anna Mroczkowska – Dyrektor Szkoły, e-mail: [email protected]. , tel. 12 6441723

 

Dostępność Architektoniczna

W szkole na poziomie parteru istnieje możliwość przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

 

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 4. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

 1. na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ prowadzący szkołę: Gmina Miasta Kraków,

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, 

tel. 12 616 1200 i 12 616 1207, fax: 12 616 1721

https://www.bip.krakow.pl/index.php?bip_id=1&sub_dok_id=24572

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, 

tel: 12 448-11-10

[email protected]